नवी मुंबई महानगरपालिका कार्यक्षेत्रातील तुर्भे विभागांतर्गत मालमत्ताधारक, साईबाबा मंदिरा जवळकोपरीगांवनवी मुंबई या ठिकाणी महानगरपालिकेची कोणतीही पुर्व परवानगी न घेता आर.सी.सीप्लींथचे बांधकाम सुरु होते.

सदर दोन्ही अनधिकृत बांधकामास महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगररचना अधिनियम, 1966 चे कलम 54 अन्वये नोटीस बजावण्यात आलेल्या होत्यापरंतु, सदर ठिकाणी अनधिकृत बांधकामे सुरुच होतीसदर अनधिकृत बांधकामावर तुर्भे विभाग कार्यालयामार्फत तोडक कारवाईच्या मोहिमेचे आयोजन करण्यात आले होते. या‍ मोहिमेअंतर्गत सदर अनधिकृत बांधकामे निष्कासित करण्यात आलेली आहेत.

तसेच एसटीपी जवळ से. 20, सानपाडानवी मुंबई येथील 60 झोपडया, सोनखार सब स्टेशनसे. 20, सानपाडानवी मुंबई येथील 10 झोपडया व शिवदर्शन सोसायटी समोरसे.16, सानपाडायेथील 02 झोपडया अशा एकुण 72 अनधिकृत झोपडया हटविण्यात आलेल्या आहेत.

सदर मोहिमेसाठी तुर्भे विभागातील अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित होते. ‍तसेच अतिक्रमण निर्मुलन पथकातील पोलीस अधिकारी/अंमलदार तैनात होते.

या मोहिमेकरीता 12 मजुर, 01 जे.सी.बी., 01 गॅसकटर, 01 इलेक्ट्रीक हॅमर यांचा वापर करण्यात आलेला आहे.

यापुढे देखील अशा प्रकारे अतिक्रमण विरोधी कारवाई तीव्र करण्यात येईल.

Share this...

Leave a Reply

Your email address will not be published.